E-learning  pro žáky 3. třídy

>>> AJ

15. 6. 2020

Prvouka 15. 6.–24. 6. 2020
  (zadání v pdf)
Projděte si v učebnici jednotlivé úseky učiva o Živočiších, str. 41–50, zapamatujte si stavbu těla, znaky jednotlivých skupin a jmenovitě pár zástupců.
Následně zhlédněte zaslaná výuková videa, zaslaná v předchozím mailu, a procvičte v odkazech na testy a procvičování.
 • str. 41 Živočichové
 • str. 4243 Znaky života živočichů
 • str. 44 Dělení živočichů
 • str. 45 Savci
  • stavba těla, charakteristika
  • přehled některých savců a jejich charakteristika
 • str. 46 Ptáci
  • stavba těla, charakteristika
  • přehled některých ptáků a jejich charakteristika
 • str. 47 Ryby
  • stavba těla, charakteristika
  • přehled některých ryb a jejich charakteristika
 • str. 48 Obojživelníci
  • stavba těla, charakteristika
  • přehled některých obojživelníků a jejich charakteristika
 • str. 49 Plazi
  • stavba těla, charakteristika
  • přehled některých plazů a jejich charakteristika
 • str. 50 Hmyz
  • stavba těla, charakteristika
  • přehled některého hmyzu a jeho charakteristika.
Prezentace a kvízy:

15. 6. 2020

Český jazyk 15. 6.–19. 6. 2020
(zadání v pdf)
Zelená učebnice:
 
1. Procvičování vyjmenovaných slov, časování sloves, skloňování podstatných jmen:
 • str. 107 / 2 – přečtěte si text
  • vypracujte úkol b): připomínám, že časování je tvoření sloves ve tvarech podle osob, čísla a času
já – žvýkám
ty –                
on, ona, ono –   
my –
vy –
oni, ony, ona –

  • vypracujte úkol c): připomínám, že skloňování je vytváření tvarů podstatných jmen podle sedmi pádů
1. pád – žvýkačka
2. pád – (bez) žvýkačky
3. pád   
dokončete sedm pádů a pak udělejte znovu sedm pádů v množném čísle.

 • str. 108 / 3 – přečtěte si text cvičení, pak vypracujte úkol c): tvořte věty se slovy podle zadání v bodě c)
 • str. 108 / – růžový rámeček – přečtěte si pozorně a zapamatujte si.
 • str. 108 / – 4 – přečtěte si text a vypracujte úkol a) tvořte s vyznačenými slovy krátké věty.
 • str. 108 / – 5 a) b) – doplňte i/y a cvičení opište.
 • str. 109 / růžový a modrý rámeček – přečtěte si pozorně a zapamatujte, ve kterém významu se píše tvrdé y a ve kterém měkké i.
 • str. 109 / 1 – přečtěte si text a vypracujte úkol b) já povykuju, ty…
 • str. 109 / 2 – přečtěte si text a vypracujte úkol a) dávejte do třech osob zadaná slovesa.
 • str. 110 / 4 – doplňte i/y a opište
 • str. 110 / 5 – přečtěte si pozorně zelený rámeček a zapamatujte. Jde o zopakování teorie probraného učiva a zapamatování pojmů.
 • str. 114 / růžový a modrý rámeček přečtěte si pozorně a zapamatujte, ve kterém významu se píše tvrdé y a ve kterém měkké i.
 • str. 114 / 2 – přečtěte text, vypracujte úkol a) a b) – písemně.
 • str. 114 / 3 – přečtěte text, vysvětlete písemně význam přísloví označeného modře.
 • str. 114 / dole růžový rámeček – přečtěte si pozorně a zapamatujte!
 • str. 115 – doplňujte -zýv- do řádků, vytvoříte tím slova, která nejprve napište. Pak s nimi utvořte krátké věty, které opět napište.
 • str. 115 / 6 – doplňte i/y a opište.
 • str. 115 / 7 – doplňte do částí slov vytučněné modré příponové části a nově vzniklá slova napište.
 • str. 115/ 8 a) b) – doplňte i/í a y/ý a cvičení opište.
 • str. 115/ 9 – pozorujte rozdíly ve slovních spojeních podle významu a utvořte krátké věty, které napište do sešitu.
2.   Zájmena: str. 117
 • přečtěte si úvodní text ve cvičení 1. Pozorujte modře vytištěná zájmena v textu.
 • 117 / modrý rámeček – pozorně si přečtěte o zájmenech a jejich druzích a naučte se nazpaměť.
Žlutá učebnice:
 • str. 58 – opisujte si texty (1–2 denně), některé si s pomocí druhých zkuste nechat nadiktovat a pak opravte podle učebnice.
Písanka – pokračujte průběžně svým tempem.
Čítanka – denně čtěte 1 stranu.

Odkazy k zájmenům a přídavným jménům:

15. 6. 2020

Matematika 15. 6.19. 6. 2020
(zadání v pdf)
1.      Písemné sčítání a odčítání 3 a více sčítanců
 • str. 50 / cv. 24 prostuduj si pozorně vzor (!někdy nepřičítáme jen 1 desítku, vycházejí vyšší čísla, je třeba přičíst někdy desítek více, např. u čísla 34 si podržíme trojku, u 56 si podržíme pětku atd.)
 • str. 50 / cv. 25 a) a b) napište si sčítance (čísla, která sčítáte) pod sebe a vypočítejte součet (výsledek).
 • str. 50 / cv. 26 procvičte ve slovní úloze (udělejte zápis, příklad pod sebe a odpověď).
2.      Procvičování sčítání a odčítání s vynechanými čísly a jejich zápis do tabulek
 • str. 50 / cv. 28 a) – přemýšlejte, kde budete sčítat a kde odčítat, můžete použít i následující vzor (podtrhla jsem, co v tabulce známe):
1. Sčítanec + 2. sčítanec = součet
Součet - 1. sčítanec = 2. sčítanec
Součet - 2. sčítanec = 1. sčítanec
 • str. 50 / cv. 28 b) – opět přemýšlejte, kterou operaci (+ nebo -) použijete, můžete opět použít i následující vzor:    
Menšenec – menšitel = rozdíl
Menšenec – rozdíl = menšitel
Menšitel + rozdíl = menšenec.
 
3.      Slovní úlohy s násobilkou
 • str. 50 / cv. 27 – přečtěte úlohu, prozkoumejte a opište její zápis v zeleném rámečku, vypočítejte příklady, napište odpovědi (!jsou dvě)
 • str. 50 / cv. 29 – udělejte zápis, příklady a odpovědi.
Vzor zápisu:
tužky………………………….4 po 7 Kč
sešity……………….…………5 po 9 Kč
Zaplatila……………………............? Kč
Zaplatila čím………................……..?
 • str. 51 / cv. 30 – zápis (můžete použít ten v zeleném rámečku, k výpočtu můžete použít jeden z rámečků, zapište odpověď podle otázky).
 • str. 51 / slovní úloha 32 – postup podobně jako v minulých úlohách, napište zápis, příklad a odpověď.
 • str. 51 / cv. 34 – udělejte zápis, příklad a odpověď.
4.      Opakování písemného odčítání (pod sebou)
 • str. 51 / cv. 31 – opište příklady pod sebe (přesně jednotky pod jednotky, desítky pod desítky…) a vypočítejte. Pozor! Někde je sčítání + a někde odčítání -. Zkoušku tentokrát nedělejte.
 • str. 51 / cv. 35 – vypočítejte a udělejte zkoušku. Dejte opět pozor na to, kde jde o sčítání + a kde odčítání -. Podle toho budou rozdílné i zkoušky. Tentokrát je dělejte za každým příkladem.
 • str. 52 / cv. 42 – počítejte „pod sebe“, nezapomeňte na zkoušku hned za každým příkladem.
 • str. 51 / cv. 36 – slovní úloha – udělejte opět zápis, příklady, odpovědi.
Vzor zápisu:  
Sbírala……………………,….8 dní po 9 vejcích
Prodala………………..................…….30 vajec
Zbylo………………….................……...? vajec
Udělejte příklad, napište odpověď.
 • str. 51 / 37 – úkol pro borce (zápis, příklad, odpověď).
5.      Složené příklady (bez závorek)
 • kde není závorka, má přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním
 • str. 51 / 33 – opište, vypočítejte (buď vedle sebe, nebo si na volné místo můžete udělat pomocné výpočty pod sebe).
 • str. 52 / 40 – (postupujte podle vzoru, stejně i všechny příklady zapisujte).
 • str. 52 / cv. 38 – jen pro borce (postupujte podle návodu).
 • str. 52 / cv. 39 – všichni – udělejte zápis (podobně jako v úloze 29 / na str. 50), zapište příklady a porovnání, nakonec odpovědi (!je jich více).
 • str. 52 / cv. 41 – udělejte zápis, příklady a odpověď.
 • str. 52 / cv. 44 – udělejte opět zápis, příklad a odpověď (pozor! Zápis je se šipkami).
 • str. 52 / cv. 43jen pro borce (nejprve přemýšlejte, v případě potřeby si nakreslete, pak udělejte příklady a odpověď).
Vzor zápisu:
Odstaveno……………………….……..28 vagónů
Použili z nich…………….……………2 . 5 vagónů
Zůstalo odstavených…………...........…..?  vagónů.

11. 6. 2020

Prvouka 11. 6.14. 6. 2020
 
Učebnice str. 40 
 • prohlédni si části těla hub
 • zajímavostí je, že tato skupina nepatří ani mezi rostliny ani mezi živočichy
 • seznamte se s některými jedlými a jedovatými houbami
 • na str. 40 se též dozvíte něco o Největší, Nejjedovatější a Nejméně červivějící houbě.
Vypracujte na papír a ofoťte:
 • str. 40 otázky dole pod textem. Pomozte si Učebnicí Prvouky str. 3339, k poslední otázce Vám poslouží v Učebnici str. 3032.
Zhlédněte prezentaci o houbách a procvičte si látku on line:
 • po rozkliknutí se vám otevřou 3 odkazy, v prvním je výuková prezentace, další dva jsou testy na procvičení. Až je vypracujete, můžete mi ofotit a poslat fotku vaší úspěšnosti.

8. 6. 2020

Česky jazyk 8. 6.–12. 6. 2020
(zadání v pdf)
Zelená učebnice:
 
1. Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po V:
 • str. 104 / nahoře růžový a modrý rámeček: pozorně pročtěte a porovnejte, kdy se píše tvrdé a kdy měkké i/y. Rozdíl je často rozeznatelný jen podle významu. Ne podle výslovnosti. Je třeba si jej zapamatovat.
 • cvičení 1 – přečtěte si text, vypracujte úkoly a) a b). (Poznámka k časování: je to změna tvarů slov podle osob a časů. Já vykám, ty vykáš, on vyká, ona vyká, ono vyká, my vykáme… dále dopište sami.)
 • cvičení 3 – doplňte slova tím, že budete vybírat z oranžové nabídky předpon, doplňte si je tužkou a pak slova opište do sešitů. Pak s nimi tvořte krátké věty. Vzor: Vyš + ehrad = Vyšehrad. Vyšehrad je jedna z významných staveb v Praze.
 • strana 106 / cv. 3: opište a doplňte i/y.
 • strana 107 / cv. 5: Doplňte slova z nabídky a věty opište.
2. Procvičujte slova podřazená a nadřazená:
 • str. 104 / cv. 4 – Pracujte podle zadání a napište ke slovům nadřazeným slova podřazená (nejméně čtyři):                                                      
  • vzor – příjmení – Nováková, Protivová, Hurtuk atd.; končetiny: ruka, noha, …
 • str. 104 / cv. 5 – pro borce (počet vět záleží na Vás).
3. Opakování skloňování podstatných jmen:
 • skloňování je určování u podstatných jmen: pád, číslo, rod (připomeňte si z minulých mailů učivo, posílala jsem i videoodkazy)
 • str. 104 / cv. 2: skloňujte slovo vysočina a napište                         
1. pád č. j. – vysočina
2. pád č. j. – (bez) vysočiny
3. pád č. j. – vysočině

dál pokračujte sami…

 • str. 106 / cv. 1 – přečtěte si text, vypracujte písemně úkol a) vzor: 1. pád vydra, 2. pád (bez) vydry, … pak to samé v množném čísle vzor: 1. pád vydry, 2. pád (bez) vyder, 3. pád vydrám,… (dopište u obou čísel všechny pády).
4. Procvičování časování sloves:
 • str. 110 / cv. 6 a 7: doplňte tvary sloves a opište do sešitů
 • str. 110 / cv. 8: totéž co ve cvičení 6 a 7 udělejte se slovesem cvičit v čase minulém:
vzor:
já jsem cvičil (cvičil jsem)
ty jsi cvičil (cvičil jsi)
on, ona, ono cvičil (cvičil, cvičila, cvičilo)
my jsme cvičili (cvičili jsme) …

dokonči a napiš do sešitu.

5. Nová látka: Přídavná jména str. 116:
 • str. 116 / cv. 1 – přečtěte text, pozorně si všímejte modrých slov
vypracujte písemně úkoly a) b) c), pište pod sebe do sešitů
vzor:
jaký, který: zelený, šťastný, malý, krátký, nový

jaká, která: mladá, velká, … (celkem 5 slov)
jaké, které: černé, veselé, zdravé, …
čí? Vyhledejte v textu a napište: …

 • str. 116 / cv. 3 – pozorně si přečtěte a zapamatujte modrý rámeček.
 • str. 116 / cv. 2 – pracujte podle zadání, tvořte věty s modrými výrazy a napište je.
 • str. 116 / cv. 4
vzor:
číslo jednotné:

1. pád – vysoký strom
2. pád – (bez) vysokého stromu
3. … (až do 7. pádu)
číslo množné:  
1. pád – vysoké stromy
2. pád – (bez) vysokých stromů
3. … (až do 7. pádu)

dále pokračujte dalšími výrazy stejně jako vysoký strom.

 • str. 116 / cv. 5 – časujte zadané výrazy.
Vzor:
já zpívám,

ty zpíváš,
on, ona, ono zpívá,
my zpíváme
vy…
dále:
já budu zpívat
ty budeš zpívat ...
dále: já jsem zpíval (zpíval jsem)
ty jsi zpíval (zpíval jsi) ...

Dále zadané sloveso kreslit: opět ve všech časech a v obou číslech.

6. Žlutá učebnice: strana 58 a 59: opište si denně jedno cvičení do sešitu.
 
7. Písanky: pokračujte svým tempem průběžně.
 
8. Čítanky: pokračujte denně jednu stránku.

1. 6. 2020

Matematika 1. 6.–12. 6. 2020
(zadání v pdf)
1. Písemné odčítání 2ciferných čísel bez přechodu přes 10
 
 • str. 47 – prohlédni si cvičení 1 (naučíme se další způsob odčítání, který nám pomůže obzvlášť později při odčítání velkých čísel)
 • zopakujte si zároveň pojmy menšenec – menšitel – rozdíl
 • pozorně si prohlédni zkoušku (provádíme ji sčítáním, tím dostaneme původní číslo, od kterého jsme odčítali)
 • pročtenou novou látku si procvičte ve cvičení 2 (nezapomeňte u každého příkladu udělat vedle něj hned zkoušku)
vzor: 78           zkouška:   53
                - 25                        + 25
                  53                           78
 • slovní úloha 3 / str. 47: pozorně si ji přečtěte, potom vzor zápisu a porovnejte zápis v zeleném rámečku s textem slovní úlohy. Vypočítejte a napište odpověď.
!!!Prohlédněte si speciálně první dva řádky zápisu a připomeňte si šipku, která vede od druhého řádku k prvnímu. (poznámka: tyto zápisy jsme používali v loňském roce i v minulém pololetí).
 • slovní úloha 4
vzor zápisu: uspořeno ….……………… 98 Kč
zaplatil ……………………65 Kč
zbylo………………………..? Kč
příklad:  98
                      -65
                
Vypočítej a napiš odpověď.
 
2. Zopakuj si odčítání zpaměti: (to znamená bez psaní pod sebe).

 • procvič na str. 47 / cv. 5, řadu zapisuj vedle sebe.
3. Pokus: když zvětšíš menšence i menšitele o stejné číslo, rozdíl (výsledek) se nezmění.

 • prohlédni si vzor a)
 • podle vzoru a) rozepiš i druhý příklad b), vzor začátku příkladu: 35 – 4 = 31
     (35 + 10) – (4 + 10) = 31
 • stejným způsobem jako +10 přičti číslo 5, pak 3, rozepiš se závorkami a vypočítej.
4. Písemné odčítání přes 10

 • str. 48
 • nejprve zhlédněte video, kde je postup odčítání přes desítku (už jsme se s ním setkali v 1. pololetí)
 • připomeňme si na str. 48 / cv. 7: když je horní číslice menší než dolní, přidáváme k horní číslici jednu desítku (tedy připisujeme 1). Tu pak v dalším sloupci přičteme ke spodní číslici a výsledek dočítáme do té horní číslice. Dočítáme: to znamená 3 a kolik je 9, 6 a kolik je 8 atd.
 • procvičte si ve cvičení 8 / str. 48.
5. Zkouška u příkladu:

 • str. 48 / cv. 8: připomenu postup – opíšeme výsledek a pak k němu přičteme to číslo, které jsme odčítali, musí nám vyjít ve výsledku číslo původní (to, od kterého jsme odčítali).
                                                                  86           zkouška  48
                                                                 -38                       +38
                                                                  48                          86
 • vzor s použitím matematických pojmů: zkouška:
menšenec        zkouška:           rozdíl
- menšitel                          + menšitel
      rozdíl                            menšenec
 
6. Procvičuj písemné odčítání se zkouškou:

 • str. 48 / cv. 13 – napište příklady pod sebe, odčítejte a hned vedle dělejte zkoušku.
Vzor: 76 - 38           76                 zkouška   38
                                       - 38                              + 38
                                          38                                 76
 • str. 49 / cv. 16 vypočítejte a hned za každým příkladem proveďte zkoušku (jako ve cvičení minulém č. 13)
7. Procvičení ve slovních úlohách: dělejte vždy zápis, výpočet a odpověď.

 • str. 48 / cv. 9 – pro borce
 • str. 48/ cv. 10 a 11 – všichni
vzor zápisu: dědeček……………..65 l
                             babička …………..o 11 let méně než (udělej šipku k hornímu řádku)
                             babička… …………...? let
         Udělej příklad a odpověď.
 
Vzor cv. 11:   Smrčí………………..97 d.
                              Roudné……………. o 73 d. méně než (zase udělej šipku k hornímu řádku).
                              Roudné…………......….? d.
Příklad, odpověď.
 • str. 48 / slovní úloha 12: zápis, příklad, odpověď
vzor zápisu: kladiv……………………...73        učni 73 - 15
                  kleští….…………………....56        učni 56 - 15
                  hoblíků….……………….....37        učni 37 - 15
                  pilníků……………………...68        učni 68 - 15
                  pilek…………………….....48        učni 48 - 15
                  atd. …. dopište podle textu v zadání
                  zbylo ve skladu……………..?
vypočítejte příklady pod sebou, zapište odpovědi jednotlivého nářadí, například: Kladiv ve skladu zbylo?, kleští zbylo? …
 
8. Slovní úlohy s násobilkou:

 • str. 48 / cv. 14 udělejte zápis a odpověď
 • str. 48 / cv. 15 1. část bude podobná jako v úloze 14.
                                  2. a 3. část vypracují jen borci
7 . 4 = 28 pak odečteme od té padesátikoruny   50 - (7 . 4) =
vypočítáte a napíšete odpověď
pak si uděláte tabulku do sešitu:
7    5    9    3    6   8   4   10   28   20  ……………………….
je třeba nejdříve vypočítat hodnotu jedné samolepky, tedy: 28:7 = 4 Kč.
 
9. Procvičování písemného odčítání:

 • str. 49 / cv. 16 procvičujte si písemné odčítání, ke každému příkladu utvořte zkoušku.
 • str. 49 / cv. 23 odčítejte písemně (pod sebou), výsledky zapisujte formou tabulky.
 • str. 49 / slovní úloha 17 – v zeleném rámečku můžete opsat zápis, pak vypočítejte příklady, napište 2 odpovědi, zelený rámeček Vás navede.
 • str. 49 / 19 slovní úloha pro borce.
10. Procvičování písemného sčítání: připomeňte si postup minule poslaným videem a pak i na straně 42 / cv. 1 je též postup.

 • str. 49 / cv. 21 vyberte nejprve příklady na sčítání, tedy na +, napište je pod sebe a sečtěte.
 • pak ze cvičení 21 vyberte příklady na odčítání, napište je opět pod sebe, a vypočítejte.
Zkoušku tentokrát nedělejte.
 • str. 49 / slovní úloha 18 zápis, příklad, odpověď.
 • str. 49 / slovní úloha 22 !!! je zde sčítání i odčítání, opět proveďte zápis, výpočet a odpověď.
Opište si vzor zápisu:
vlak měl……………………...34 vagónů                34 - 9
odpojili………………………..9 vagónů               (34 - 9) + 15
připojili……………………….15 vagónů
vlak odjel s …………………...?  vagóny
Udělejte příklad a odpověď.

25. 5. 2020

Prvouka 25. 5.3. 6. 2020
(zadání v pdf) 
1. Živá příroda (učebnice strana 3339)
 • str. 33 prohlédněte si obrázky, popište je slovy, v každém je jiné prostředí, jiná zvířata, pojmenujte si je, použijte kromě učebnice i wikipedii a online odkazy, které pošlu.
 • str. 33 přečtěte si text o rozdílech mezi rostlinami a houbami, prohlédněte si obrázky.
 • str. 34 zopakujte si i z nižších ročníků, čím se rostliny živí a co naopak poskytují. Proces výroby kyslíku je přehledně nakreslen na obrázcích v rámečcích. Postupuj podle šipek a řekni si ústně, jak probíhá proces dýchání.
 • str. 34 rozmnožování rostlin přečti si text, prohlédni si na obrázcích části, skrz které se jednotlivé skupiny rostlin rozmnožují. Použít můžeš opět kromě učebnice internet a zaslané online odkazy.
 • str. 35 přečti si o pohybu a růstu rostlin, doma si můžeš zkusit pomocí semínek opravdové klíčení a růst rostlinek podle popsaného pokusu na obrázcích.
 • str. 36 prohlédni si jednotlivé části těla rostlin, keřů a stromů.
 • str. 37 prohlédni si v rámečcích druhy listů jednoduché a složené a na obrázcích nahoře pozoruj stonky různých bylin. Pomocí internetu a poslaných odkazů dále prohlížej a zkoumej živou přírodu.
 • str. 38 – přečti si o plodech rostlin, prohlédni si je.
 • str. 38 přečti si o květech, jejich druzích, přemýšlej, k čemu slouží, dočteš se i na této stránce.
 • str. 39 přečti si a prohlédni některé z našich NEJ rostlin. Dále použij pro více info wikipedii, you tube a další internetové odkazy. 
 • Při vycházkách do přírody pozoruj některé rostliny, keře a stromy podle toho, co už o nich víš, je zkoumej.
Odkazy:

25. 5. 2020

Český jazyk 25. 5.–5. 6. 2020
(zadání v pdf)
Zelená učebnice:
 
1. Slovesa
 • str. 97 / 6 zopakujte si podle strany 8789 v růžových rámečcích.
 • projděte si a připomeňte slovesa i podle zaslaných odkazů v minulých mailech.
 • str. 88 / cv. 4 vypracujte podle vzoru v učebnici (přikládám vzor 1. slova: letím já letím (1. os. č. j.)
 • slovesa si dále procvičte ve cvičení 11 / str. 111: vypište z textu slovesa pod sebe a vedle nich pište osobu, číslo a čas. Vzor: vylo ono vylo (3. os. č. j. čas min.). Zkratky času: minulý = min., přítomný = přít., budoucí = bud.
2. Procvičujte pravopis
 • str. 100 / cv. 4 (tvořte krátké věty se slovy. Příklad: Petr byl ve škole. Láďa bil spolužáka.
 • str. 100 / cv. 5 a 6: opište a doplňte i/y. Poznámka: úkoly a) b) c) vynechte.
 • str. 100 / cv. 7: tvořte nová slova pomocí uvedených částí slov, pak s nimi utvořte krátké věty: Vzor: zásyp: Dětský zásyp je dobrý na opruzeniny. obývá: Babička s námi obývá společný byt.
3. Slova protikladná
 • str. 101 zopakujte si v růžovém rámečku, co jsou slova protikladná.
 • str. 101 / cv. 1: opište cvičení a vkládejte do vět slova opačného významu, která vybírejte z nabídky pod textem.
 • str. 101 /cv. 2: opište vždy modré slovo nejdříve, pak k němu vyberte jedno opačné z oranžové nabídky. Vzor: daleký blízký, nezdvořilý uctivý, vítězství prohra,…
 • str. 101 / cv. 3: opět vždy opište nejprve modré slovo, pak vedle něj podle zadání pište nejprve slovo stejného významu (souznačné), pak vedle něj slovo protikladné (opačného významu). Vzor: sytý najedený hladový, tenký – slabý silný,…
Žlutá učebnice:
 
1. Procvičování vyjmenovaných slov
 • str. 48 / cv. 1 pro borce: tvořte a pište dvojice slov: šíp terč. Vzor: nezvyklý (šíp) úkaz (terč). Zvídavý žák…
 • str. 49 / cv. 4: Pište věty a doplňujte je z vyjmenovaných i příbuzných slov po V. Například 2. věta: Lidé mohou být malé nebo vysoké postavy.
 • str. 50 / cv. 1: Tvořte a pište věty se slovy v zadání.
 • str. 50 / cv. 2: nejprve doplňte všude i/y bez pomoci tabulky vyjmenovaných slov, pak zkontrolujte s vyjmenovanými slovy ve vložené tabulce, správný balónek si vybarvěte.
 • str. 50 / cv. 3: pro borce, zvládnou jen ti, kdo některá rčení (co se říká) znají.
 • str. 55 / cv. 1 a) b) c) d) e) doplňujte i/y podle vyjmenovaných, příbuzných a nevyjmenovaných slov.
 • str. 56 / cv. f) g) doplňujte i/y podle vyjmenovaných, příbuzných a nevyjmenovaných slov.
 • str. 56 / cv. 2: spojujte vždy slovo vyjmenované se slovem příbuzným podle návodu, můžete používat i barevné odlišení, jinou barvou po m, z, l, v, b, p, s.
 • str. 56 / cv. 3: doplňte nejprve i/y, pak vybarvěte pastelku, která obsahuje pouze slovesa.
 • str. 57 / cv. 4: doplňte nejprve i/y a pak vybarvěte obrázek podle nápovědy.
2. Písanky: pokračujte svým tempem průběžně.
3. Čítanky: pokračujte svým tempem průběžně.

18. 5. 2020

Matematika 18. 5.29. 5. 2020
 
OBOR DO 100
 
 1. Opakování
 • str. 41 / 34 slovní úloha
udělej zápis
příklady
odpověď
 • jen pro borce slovní úlohy str. 42 / 3, 43 / 14: udělej zápis, příklady, odpověď
 • slovní úloha pro všechny str. 42 / 4 zápis, příklady, a !!! 2 odpovědi !!!
Vzor:
jabloně………………………………………21 + 23
hrušně…………………………………….........…21
jabloně………………………………....…........…..?
jabloně a hrušně celkem………............(21 + 23) + 21
vypočítejte, napište odpověď.
 
 1. Procvičování pojmů:
a) SČÍTANEC + SČÍTANEC = SOUČET
 • str. 42 / 5 opište tabulku do sešitu a doplňte v každém sloupečku SOUČET
b) MENŠENEC - MENŠENEC = ROZDÍL
 • str. 41 / 35 podle pojmů (menšenec, menšitel, rozdíl) sestavte příklad, vypočítejte, výsledek = ROZDÍL, napište odpověď. Vzor: 50 - 30 =___.
 
 1. Porovnávejte pomocí značek pro větší, menší, rovná se. Do kolečka zapište o kolik (buď dočítejte, tedy 24 a kolik = 74, nebo odčítejte, tedy 74 - 24 =___).  
 
 1. Opakujte písemné (pod sebou) sčítání dvojciferných čísel
 • slovní úloha 15 / str. 44
a) nemusíte dělat zápis slovních úloh, místo toho opište tabulku, udělejte si výpočty v příkladech „pod sebou“, doplňte do tabulky výsledky celkového počtu návštěvníků výstavky v jednotlivých dnech. U každého příkladu udělejte ZKOUŠKU.
Vzor: příklad  26                           zkouška  37
                      37                                         26
                      63                                         63
b)   Podle výsledků v jednotlivých dnech porovnejte čísla a zapište odpověď: Nejméně návštěvníků bylo v ___ ,nejvíce návštěvníků bylo v ___ .
 • str. 44 / cv. 18 a 21 (počítejte pod sebou, zkoušku dělat nemusíte).
 
 1. Procvičte si Pamětné počítání
 • str. 44 / cv. 19 počítejte zpaměti, čísla pište: 100, 93, 86, 79,... (!!! používejte ROZKLADY).
Vzor:  93 - 7 = 93 - 3 = 90, 90 - 4 = 86 (číslo7 jsme rozdělili na 3 a 4).
 • str. 44 / cv. 20 slovní úloha udělejte zápis:
cestovalo…………..…..37 osob
vystoupilo………………7 osob
nastoupilo………..……..9 osob
Napište odpověď.
 • procvičte ve cvičení 16 / na str. 44: opište příklady (vždy jsou vedle sebe dva), udělejte mezi nimi podle výsledků znaménko větší, menší, rovná se.
 • str. 44 / cv. 17 opište příklady, vypočítejte násobení, sečtěte do konečného výsledku podle vzoru. !!! Počítejte způsobem „vedle sebe“, tedy zpaměti (nezapisujte si je pod sebe!!!).
Postup: 56 + 18 = 56 + 10 = 66
1. způsob: 66 + 8 = (6 + 8 = 14), tedy 74
2. způsob: 66 + 8 = 66 + 4 = 70   70 + 4 = 74
 
 
OBOR DO 1000
 
 1. Pamětné sčítání a odčítání přes desítku
 • str. 78 /cv. 5
!!! opisujte příklady i s jednotkami (dm, cm, m…) a rozkládejte (nevyhledávejte si v měřítku, ani nepočítejte pod sebou !!!)
Vzor: 25 dm + 74 m =
         25 + 70 = 95          95 + 4 = 99     25 m + 74 dm = 95 dm
Další vzor: 68 dm + 20 dm =
                 68 + 20 = 88          88 + 6 =       88 + 2 = 90     90 + 4 = 94
                 68 m + 26 dm = 94 dm
 • str. 79 / cv. 11
nezapomeňte opisovat i s jednotkami, postupujte stejně jako v předchozím cvičení (jen jde  nyní o odčítání (nejprve odčítejte desítky, pak s rozkladem jednotky).
Vzor: 580 km – 200 km =
         580 – 200 = 380               580 km – 200 km = 380 km
Druhý vzor: 342 km – 8 km =
                   342 – 8 = 342 – 2 = 340             340 – 6 = 334              342 km – 8 km = 334 km
!!! Poznámka: Příklady OPRAVDU počítejte podle uvedených vzorů, neopisujte je z měřítek !!! Toto počítání je nepříjemné, ale důležité pro příští školní rok. Nebojte se u něj zdržet, dokud si je neosvojíte.
 • str. 81 / cv. 1 opět použijte stejný postup jako v předchozím cvičení (jednotky opisujte k číslům, příklady si rozkládejte!!!)
Vzor: 47 kg + 26 kg =
         47 + 20 = 67     67 + 6 = 67 + 3 = 70     70 + 3 = 73            47 kg + 26 kg = 73 kg
 • str. 82 / cv. 4 opět stejný postup jako v předcházejících cvičeních (jednotky opisujte, příklady si rozkládejte!)
Vzor: 78 hl + 19 hl =
         78 + 10  = 88         88 + 9 =           88 + 2 = 90       90 + 7 = 97          78 hl + 19 hl = 97 hl
 
Vzor: 100 hl – 42 hl =
         100 – 40 = 60             60 – 2 = 58         100 hl – 42 hl = 58 hl

!!! Nespěchejte. Poctivě se těmito příklady zabývejte. Důležité pro 4. třídu, kdo neprocvičí, těžko bude dohánět při společném opakování !!!

Prohlédněte si videa, kde máte výklad těchto postupů:
A BCD

 1. Procvičování násobení a dělení a složených příkladů:
!!! Pamatuj a zopakuj: Násobení a dělení má vždy přednost před sčítáním a odčítáním, pokud nejsou v příkladech závorky.
 • str. 83 / cv. 3 (opište příklad, vypočítejte zpaměti, ne pod sebou !!! Ani s měřítkem !!!)
Ale pouze s ROZKLADY, ZPAMĚTI !!!
Vzor: 670 + 5 . 6 =   670 + 30 =700
400 – 10 . 4 = 400 – 40 = 360
 • str. 83 / cv. 9 – žlutý rámeček: postupujte stejným způsobem jako ve cvičení 3; zelený rámeček: násobilka zpaměti (zapisujte výsledky, pokud možno bez tabulky násobilky !!!)
Poznámka: Poctivě si násobilku opakujte zpaměti, tabulky mohou používat jen poradny, ale i to spíše výjimečně. Všichni budete násobení zpaměti potřebovat nutně ve 4. ročníku. Teď je dobrá příležitost k pořádnému upevnění násobilky, příští rok nebude moc času. Využijte tento důležitý čas, kdy se můžete soustředit v klidu doma a upravit si i tempo nácviku.
 • str. 82 / cv. 7: násobte, dělte, opisujte i s jednotkami. Jednotky musíte opsat i u výsledku.
Vzor: 2 . 5 l = 10 l
Poznámka nic se zde nepřevádí, zatím jen jednotky opisujeme.

11. 5. 2020

Český jazyk 11. 5.22. 5. 2020

 1. Jednoduché a složené tvary:
Zelená kniha:
 • str. 90 / cv. 2 – prohlédněte si, jak vypadají tvary sloves: JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ (též, kam patří slovesa, která mají připojeno se, si – patří k jednoduchým, přestože se skládají ze 2 slov)
 • prohlédněte si a zapamatujte: 
 • Jednoduché a složené tvary sloves
 • str. 90 / cv. 3 – rozdělte tvary do dvou sloupečků podle zadání
 1. Zopakujte si pravopis i/y:
 1. Slovesa zakončená -IT:
 • str. 96 / cv. 5
 • zapamatujte si červenou větu
 • doplňte -it do začátků slov a opište.
 1. Procvičení předpon:
 • str. 96 / cv. 6 – k jednotlivým předponám doplňte část slova: -sychat (píše se dohromady), vytvoříte tím několik nových slov, která pak zapište do sešitů
 1. Slova souřadná a významem nadřazená:
 • Slova nadřazená a podřazená
 • str. 97 / cv. 2 – podle vzoru uvedených "stromů" napište souřadná slova ke slovu švestka, např. hruška, jablko, meruňka… a pak jejich slovo nadřazené, to znamená: ovoce.
 • Podobně zkuste sami slovo vlaštovka a tulipán.
 • str. 106 / cv. 4
 1. Procvičení předpon vy-, vý- (strana 109)
 • Předpony vy, vý
 • str. 11 / cv. 12 a): doplňte předpony vy-, vý- a slova napište. Borci – vytvořte i krátké věty se slovy.
 • str. 109 / cv. 3: procvičte předpony (přidávejte k částem slov předpony vy-, vý- , nově vytvořená slova napište; 3b vynechejte).
 • str. 109 / cv. 3 c) – zkuste přidat ke slovesu s předponou vy- ještě další předponu ne-
 • str. 102 – pod obrázky: si prohlédněte spodní nákres předpon, přidávejte je místo červených předpon vy-, vý-, tvořte tak nová slova a zapište je do sešitu. Pomůcka: například předpony: po-, o-, s-, ná-, do-, za-, z-, pro-, na-...
 • Procvičování i/y po v
 1. Diktát: 
Žlutá kniha:
 • str. 54 / cv. 3 – zkuste si toto cvičení, které jste v minulém úkolu opisovali, nechat někým z rodiny nadiktovat (nebo si ho pomalu nahrajte na mobil, a pak pomalu pouštějte jako diktát). Pak si vezměte celý text tohoto cvičení v učebnici a zkontrolujte, porovnejte, spočítejte případné chyby.
 1. Procvičování pravopisu nejen i/y po vyjmenovaných slovech, ale i po tvrdých a měkkých souhláskách a doplňování i jiných písmen než i/y:
 • str. 47 / cv. 2
 1. Procvičování pravopisu formou "barevné" češtiny:
 • pracujte s barvami podle zadání: str. 51 / 4 horní obrázek (nejprve doplňte i/y do slov a pak vybarvěte správnou barvou).
 1. Písanka: pokračujte svým tempem průběžně.
 1. 11. Čítanka: pokračujte svým tempem průběžně.

5. 5. 2020

Matematika 5. 5. 15. 5. 2020

 1. Procvičení látky sčítání a odčítání z minulého týdne na slovních úlohách:
 • str. 36 / cv. 13 a 14 udělejte zápis, příklady, výpočty a odpověď
vzor:
P. pracovní sešit......................12 Kč
P. pastelky..............................28 Kč
L. fixy.....................................41 Kč
L. sešit......................................8 Kč
Petr..........................................x Kč
Lenka.......................................x Kč
 • str. 36 / cv. 18 a 19 slovní úlohy (jako v úloze  13 a 14)
 • str. 36 / cv. 21 jen borci.
 • str. 39 / cv. 22 procvičte odčítání zpaměti. Při počítání přes desítku používejte rozklady (na celé desítky a zbylé jednotky).
 • str. 39 / cv. 23 slovní úloha.
 1. Počítáme se závorkami: 
 • Nejprve zhlédni video.
 • pak str. 39 / cv. 24: nejprve počítejte závorku, kdo potřebuje, napište si mezivýsledek nad závorku, nakonec vypočítejte celé příklady (zleva doprava).
 1. Složené příklady bez závorek:
 • vždy má přednost násobení a dělení (které provádíme nejprve) před sčítáním a odčítáním
 • např.  20 - 2 . 9 = 20 - 18 = 2
Prohlédněte si pro orientaci úlohu 25 a) i b) na str. 39.
 • str. 40 / cv. 26 slovní úloha vypočítejte podobně jako úlohu 25 na str. 39.
vzor:
žvýkačky.....................4 . 2 Kč
oplatky...........................10 Kč
4 . 2 + 10 = 18
Odpověď: doplňte...

Zapamatujte si růžový rámeček.

 • str. 40 / slovní úloha 27 pro borce
dvoulůžkové..............................25
třílůžkové ..........................25 + 17
celkem.....................25 + (25 + 17)
odpověď doplňte...
 • str. 40 / cv. 28: rozepište podle vzoru každý příklad a vypočítejte
 • str. 40 / cv. 29: udělej zápis, vytvoř příklady, napiš odpovědi.
 1. Procvičujte pamětné sčítání a odčítání:
 • str. 40 / cv. 30, 31 porovnávejte pomocí znamének větší, menší, rovná se
 • pomocí pamětného počítání zapisujte do koleček: o kolik (buď celé opište, nebo doplňte do knihy tužkou, vyfoťte, nalepte do sešitu).
 • str. 40 / cv. 32 zpaměti odčítejte, zapisujte do sešitů pomocí tabulky (bez orámování na 4 řádky pod sebe).
 1. Procvičujte násobení a dělení zpaměti!!!
 • str. 41 / cv. 33 slovní úloha se 2 částmi (ke každé části si prohlédněte vzorové obrázky a zapsaný příklad, k úloze b) se snažte příklad vytvořit).
 • Pod zeleným a žlutým čtverečkem si pozorně přečtěte růžový řádek. Je zde nový způsob, jak zapsat, tedy roznásobit složený příklad.
 • str. 41 / cv. 36 zkuste si rozkládat = roznásobovat zadané příklady do sešitů.
 1. Písemné sčítání 2ciferných čísel:
 • Nejprve si pozorně prohlédněte k písemnému sčítání výukové video.
 • Potom si prohlédněte cv. 7 / na str. 43, nezapomeňte si prohlédnout i zkoušku na konci cvičení, kterou provádíme tím, že zaměníme sčítance = čísla, která sčítáme.
 • Dále látku procvičte ve cvičení 10 a ve slovní úloze 9 / na str. 43.
 1. Procvičte si opět příklady bez závorek:
 • nejprve si zopakujte látku na online odkazu
 • pak vypočítejte cv. 13 / str. 43
 • cv. 12 slovní úloha napište zápis úlohy, sestavte příklad a vypočítejte, pomůcka s příkladem: 3 . 7 + 2 . 9 =... nakonec napište odpověď.

27. 4. 2020

Český jazyk

 1. Slovesný čas
 • 89 / 1 přečtěte text, vypište si modře označená slovesa pod sebe, pak vedle těch sloves napište slovesa, u kterých jakoby se ten děj stal včera.
  • Vzor:
   • hrajeme – hráli jsme
   • říkáme říkali jsme
   • odbočují – odbočili atd.
  • Poznámka: všímejte si, že některé  tvary mají 2 slova, přidaly si JSME.
  • Pak zkuste za tímto tvarem napsat ještě třetí sloveso, které bude vyjadřovat děj, který se teprve stane.
  • Vzor:
   • hrajeme – hráli jsme – budeme hrát
   • říkáme – řekli jsme – budeme říkat
   • odbočují – odbočili jsme – budeme odbočovat atd.
  • Poznámka: opět si všimněte, že přidáváme ke slovesnému tvaru další sloveso BUDEME.
 • str. 89 / cv. 2 – růžový rámeček – přečtěte si a pak se naučte nazpaměť tučně vytištěná slova = ČASY.
 • str. 90 / cv. 2 – pracujte podle mého zadání: 1. Vypište „vytučněná“ slovesa pod sebe do sešitu a vedle napište čas
  • Vzor:
   • hráli jsme – čas minulý (zkratka min.)
   • měli jsme – čas minulý (min.) atd.
  • Další zkratky: min., př., bud.
 • Dále časy procvičujte online.
 1. Pravopis procvičování:
 • str. 90 / cv. 1 – nejprve promyslete a doplňte tence do knihy (! nejedná se jen o i/y, ale je třeba doplnit i jiná písmena). Nezapomeňte si říkat nahlas pomocné výrazy, např. nehty – 1 nehet, knížka – hodně knížek. Nakonec opište do sešitů.
 1. Opakování a procvičování i/y ve vyjmenovaných slovech po V:
 • Zelená učebnice str. 104 / cv. 3: doplňte vynechané části slov a opište
 • Zelená učebnice str. 106 / cv. 3: doplňte y/i a opište cvičení do sešitu
 • Zelená učebnice str. 107 / cv. 5: doplňte do cvičení slova z nabídky a opište do sešitů.
 • Poznámka: u opisovaných cvičení děti, které chodí do poradny, mohou opisovat půlku cvičení, druhou půlku doplnit tužkou do knihy nebo ofotit a nalepit do sešitu.
Vyjmenovaná slova po Z:
 • Žlutá učebnice:
  • str. 52 / cv. 1 zpaměti
  • cv. 2 – dle zadání
  • str. 53 / cv. 1 podle zadání doplňuje i/y a pak slova roztřiďte do dvou předtištěných sloupečků, nakonec zeleně podtrhněte přímo vyjmenovaná slova po Z.
  • str. 53 / cv. 2: tvořte krátké věty s obrázky
  • str. 53 / cv. 3: doplňte pod obrázek, na kterém místě ho najdete.
  • str. 54 /- nahoře: Zapamatujte si!!! – naučte se zpaměti.
  • str. 54 / cv. 1: pracujte s bludištěm podle zadání
  • str. 54 / cv. 4: utvořte krátké věty.

22. 4. 2020

Matematika

OBOR 0100

OPAKOVÁNÍ
 • str. 32 / 41 (zopakuj látku ze strany 26) a vyřeš úlohu
 • str. 32 / cv. 42: (připomeň si úlohu 64 na straně 24 třetinu, šestinu, polovinu, pětinu… vypočítáme tak, že daný díl, tedy číslo, dělíme odpovídajícím číslem, tedy třemi, šesti, dvěma, pěti…)
 • str.32 / cv.43 (připomeňte si, že krát méně je dělení, o méně je odčítání), pak vypracujte tabulku do sešitů, bez okrajů.
NOVÁ LÁTKA
 1. PŘI SČÍTÁNÍ používáme pojmy tedy nazýváme čísla v příkladu: sčítanec + sčítanec = součet, tedy 42 (sčítanec) + 17 (sčítanec) = 59 (součet)
strana 32 / cv.44
a) 51 + 20 = 71 (součet)
b) 68 (součet) = 68 (sčítanec) + ? (sčítanec)
Řešení: 68 68 = 0, sčítanec je tedy 0.
 • mrkni na odkaz online 
 1. PŘI ODČÍTÁNÍ nazýváme čísla: menšenec menšitel = rozdíl, tedy 14 (menšenec)   7 (menšitel) = 7 (rozdíl)
 • vypočítej příklad b)

DĚLENÍ 1: str. 32/ cv. 45
připomeň, že při dělení 1 je výsledek to číslo, které jsme dělili (děleno 1 jsme vlastně tu 1 nerozdělili) a vypočítej do sešitu
násobení 1
 • str. 32 / cv. 46
  • a) připomeň, že dělit nulou nejde
  • b) když dělíš nulu, výsledek je vždycky 0
 • str. 32 / cv. 47: pro borce zamysli se a vypočítej.
SČÍTÁNÍ S  PŘECHODEM PŘES 10:
 • str. 36  / cv. 11 pročtěte si a nakreslete jeden ze způsobů znázornění
 • str. 36 / cv.12 tento způsob zápisu se naučte (je stejný jako v předchozích příkladech)
 • str. 37 / cv. 15 si rozepisujte podle úlohy 12 a počítejte.
 ODČÍTÁNÍ  S PŘECHODEM PŘES 10:
 • str. 37 / cv. 16 pročtěte si a nakreslete jeden ze způsobů znázornění
 • str. 37 / cv. 17 tento způsob zápisu se naučte (je stejný jako v předchozích příkladech).
 • str. 37 / cv. 19 si rozepisujte podle úlohy 17 a počítejte.
Poznámka k učivu: Tyto rozklady u odčítání a sčítání jsou důležitým základem pro další matematiku ve vyšších ročnících a pro upevnění pamětného učiva! Proto jej nepřeskakujte, i když děti třeba umí příklady spočítat i bez těch rozkladů, ale osvojte si je.
Nově osvojené příklady si důkladně procvičujte na online odkazech, které jsem Vám zaslala v tomto i v předchozím mailu z 19. 4. 2020.

OBOR 01000  
 • str. 75 / cv. 67 opakujte + a (podle potřeby znázorňujte na ose nebo počítadle)
 • str.75 / cv.68 násobte a dělte (snažte se zpaměti)
 • !!! stále upevňujte osvojování násobilky zpaměti
 • str. 75 / cv. 69 vyberte násobky 7 a vytvořte k nim příklady (snažte se už bez tabulky).
 • str. 75 / cv. 70 úloha pro borce.
 • str. 75 / cv. 71: udělejte zápis úlohy, utvořte příklad, zapište odpovědi.
 • str. 75 / cv.72: sčítejte a odčítejte (při počítání používejte rozklady podle os a rozkladů na předchozích stranách) str.6871, které  jste již počítali v minulých úkolech
 • slovní úloha 73 a 84 vyřešte, připomeňte si O MÉNĚ = ODČÍTÁME, O VÍCE = SČÍTÁME.
 • slovní úlohy 75 a 76 pro borce.
Násobení 10 a 100  
 • str. 76 / cv.77 prohlédni si úlohu a pozoruj součiny (součin je název výsledku násobení)
 • naučte se růžový rámeček zpaměti (nejprve se pokuste mu porozumět)
 • str. 76 / cv.78 vypočítejte podle vzoru v úloze 77
 • slovní úloha cv. 79 vytvořte příklady na násobení a vypočítejte, zapište odpovědi.
 • str. 76 / cv. 80 pozorně si prohlédněte příklady na dělení ve 3. a 4. sloupečku
 • vzor:
  • 300:3 = 100
  • 300:100 = 3
 • příklady jsou obrácené, zapamatujte si!
 • procvičte učivo online
 • str. 76 / cv. 81 prohlédněte si ústně, můžete si pro zajímavost vyhledat na mapě České republiky
 • str. 76 / cv. 82 připomeňte si, že 1 m = 100 cm. Zkuste vyřešit úlohu. Pro borce povinné!

20. 4. 2020

Český jazyk vyjmenovaná slova po Z a čas sloves (přítomný, minulý, budoucí)

19. 4. 2020

Matematika k procvičování a dalšímu upevňování učiva

A B C

Projděte si vzorové úlohy, zkuste si podle návodu dosazovat čísla a počítat, nakonec si zapamatujte: sčítání. sčítanec + sčítanec = součet, menšenec + menšitel = rozdíl.

Násobení 1 a 0
Násobilka A
Násobilka B
Sčítání a odčítání do 20
Sčítání a odčítání od 20 do 100
Sčítání a odčítání nad 100
Vyber si k procvičování nejoblíbenější formu.

18. 4. 2020

Prvouka

Neživá příroda procvičování učiva z Učebnice Prvouky str. 30, 31 a 32  (nejprve si pročtěte v učebnici Prvouky a pak zhlédněte prezentace v následujících odkazech a procvičte pomocí zábavných úkolů).

7. 4. 2020

Český jazyk 7. 4. 20. 4. 2020
 1. OPAKOVÁNÍ a PROCVIČOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN
 • zopakujte si podstatná jména: v Zelené učebnici na straně 55
 • rod podstatných jmen na straně 56
 • číslo podstatných jmen na straně 58
 • pády na straně 60
 • určování pádů: na straně 61 / ve cvičení 1 máte návod, důležité je říkat si otázky nahlas!!!
 • strana 61 / cvičení 3 podtrhněte podstatná jména, určujte dle vzoru ve cvičení 1 nahoře
 1. NOVÁ LÁTKA 61 / cvičení 1
 • strana 63 a 64 vlastní jména (pročtěte si růžové rámečky na obou stránkách)
 • procvičujte na straně 63 / ve cvičení 3 podtrhejte jména (můžete v knize, kdo má možnost, ofoťte, vytiskněte, vypracujte, nalepte do sešitu)
 • strana 64 / cvičení 5 tučně vytištěná slova zapište do tabulky dle vzoru (přehněte si listy v sešitě, a určujte)
 • strana 64 / cvičení 6 vymyslete a napište vlastní jména k zadaným slovům - do sešitů.
 • poznámka: pokud někdo dopsal sešit, buď si vezměte nebo kupte svůj náhradní, nebo se stavte ve škole (POST je otevřená od 8.00 do 10.00, ve skříni u dveří jsou prázdné sešity).
 1. SLOVESA NOVÁ LÁTKA
 1. opakování sloves
 • strana 87 / růžový rámeček přečtěte a zopakujte si, co jsou slovesa
 • cvičení 1 pročtěte modré výrazy a řekněte, co říkají, o čem mluví
 • cvičení 2 doplňte a napište: například herečka hraje roli, prodavač prodává zboží
 • strana 87 / cvičení 5 vymyslete věty
 1. nově: u sloves určujeme OSOBU, ČÍSLO, ČAS
 • OSOBA: na straně 88 stále v Zelené učebnici jsou zapsané ve cvičení 2 všechny osoby (naučte se je nazpaměť)
 • cvičení 3: řekněte si zadaná slovesa podle vzoru ve cvičení 2
 • cvičení 4: k zadaným slovesům přidej osobu (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) a určete, o kterou osobu se jedná buď 1., 2., 3. čísla jednotného, nebo 1., 2., 3. čísla množného
 • vzor: letím: já = 1. osoba čísla jednotného, zapsáno zkratkami: 1. os. č. j.
 • cvičení
___________________________________________________________________

Čítanka:
pokračujte v Čítance denně 1 stránku, jak jsme zvyklí, děti, které chodí do poradny a mají problémy se čtením, denně čtěte půlku strany. Kdo čte vlastní Čítanku (Anežka, Valča).
___________________________________________________________________
 
Žlutá učebnice: vyjmenovaná slova po S procvičování
 • strana 45 opakujte si vyjmenovaná slova po V zpaměti
 • cvičení 2 doplňte pod obrázky vyjmenovaná slova, obrázky vybarvěte
 • strana 46 pročtěte tabulku "Zapamatujte si" (jsou tam slova, která se stejně vyslovují, ale mají jiné i/y a podle toho i jiný význam).
 • strana 46 / cvičení 2 doplňte do vět vhodná slova z nabídky
 • strana 46/cvičení 3 doplňte do vět nabízená zájmena: vy, my, mi (pozor! připomeňte si: MY = všichni, MI = mně; nově: VY = všichni.
 • strana 47 / cvičení 1 pospojujte šipkami podle návodu. !!! Zapamatujte si: výskat a vískat je rozdíl!!! výskat = křičet, vískat= probírat se ve vlasech!!!
 • Zapamatujte si!!! vír x výr, víří x výří
 • strana 48 / cvičení 2 vyluštěte hádanky
 • strana 48 / cvičení 3 najděte si na netu nebo v encyklopedii vydru a výra, nakreslete je a doplňte ke slovům: výří = patřící výrovi, vydří= patřící vydře.
 • strana 49 / cvičení 1: PŘEDPONY VY, VÝ (dávají se před slova, bez mezery, když je odpojíte, můžete je nahradit jinými (například s, za, do, pře, na…), vyberte si libovolnou předponu za závorkami a tvořte a pište nová slova.
 • !!! Zapamatujte si !!! vysel x visel
 • strana 49 / cvičení 2 podtrhněte předpony ve slovech modře, poznáte je podle toho, když odpojíte předponu vy, můžete přidat předponu jinou a slovo má pořád smysl,
 • strana 49 / cvičení 3 doplňte i/y a odůvodněte si, proč jste se tak rozhodli
 • slova, která začínají na vi, ví

6. 4. 2020

Český jazyk

5. 4. 2020

Prvouka

Lidské tělo
procvičování.


Matematika 5. 4.
19. 4. 2020
 
Vážení rodiče, děkuji za Vaše vypracované úkoly, zároveň prosím ty z Vás, kteří jste ještě neposlali žádnou práci, jestli je možné, pošlete fotky přes mail jako přílohu, stačí z mobilu, moc děkuji. Učivo si rozplánujte do dnů podle Vašich možností. V případě potřeby pište, volejte. Sdílejte, jak se dětem daří, co jde, co méně, s čím potřebujete pomoci apod.
Cvičení jsou zase rozdělena do 2 částí, obor do stovky a do tisíce. Jestli pojedete postupně, či souběžně, záleží na Vás, co dětem lépe vyhovuje. Vždy je však důležité, abyste zůstali u jednoho jevu, dokud je dítě neprocvičí, nepochopí. Připomínám, že nejde o vyplňování úkolů, ale o porozumění danému úkolu při vypracovávání.
 
Obor do 100
 • stále procvičujte násobení a dělení příklady i řady násobků, aby si je děti zapamatovaly 
 • stále procvičujte pamětné počítání do dvaceti zpaměti
 • výpočet třetiny: dělíme třemi, vyřeš a zapiš slovní úlohu 64 na straně 24.
 • strana 24 / cvičení 65: nejprve si vypočítej 1 kus všeho, to znamená, že nejprve vydělíš číslo počtem kusů
  • vzor: 6 koblih = 42 Kč, 1 kobliha = 42:6 = 7 Kč, pak vynásobíš počtem kusů, který chceš vypočítat, to znamená 3 koblihy = 7.3 = 21 Kč.
 • Další b), c), d) vypočítej podle této vzorové úlohy.
 • strana 26 / cvičení 1 též vypočítej podle této vzorové úlohy (nejprve 1 květ: dělení: 50:5 = 10 Kč, pak násobení: 10.7 květů = 70 Kč). Dopočítej sešity, obyčejné tužky a koláče dle zadání.
 • strana 27 / 7: zopakuj si násobky čísla 10 (od 0 do 100). Vypočítej cvičení 8 (můžeš použít tabulku násobků), pak si připomeň podle výsledků:
a) když násobíme 10, přidáváme k číslu jednu nulu (kterou ta desítka má).
b) když dělíme 10, tu nulu odebíráme
c) když dělíme dvě stejná čísla, výsledek je vždycky 1.
 • úloha číslo 9: zopakuj výraz PO (násobíme) jako v úloze 4 / strana 26.
 • strana 27 / cvičení 10 nejprve si úlohu nakresli na kostičkovaný papír (1 řada musí mít 10 kachliček, nakresli jich 90; vyjde ti, kolik to bude řad). Napiš příklad a odpověď.
 • strana 27 / cvičení 16: zopakuj krát více = násobení, pak doplň tabulku (napiš ji do sešitu na 2 řádky).
 • strana 27 / cvičení 15 (jen pro matematické borce).
 • převody: strana 27 / cvičení 11, 12, 13, 14. Nejprve si ukaž 1 cm na měřítku nebo pravítku. Pak 1 mm (a uvidíš, že 1 cm = 10 mm).
 • pak vypočítej cvičení 14 a 13 (tabulku napiš do sešitu na dva řádky, nemusíš kreslit okraje). 
 • pak si ukaž 1 m (s pomocí rodičů). 1 dm (decimetr) = 10 cm (ukaž si 10 cm na pravítku a na měřítku). Pak napiš a doplň tabulku 11 / na straně 27.
 • strana 27 / cvičení 12: vypočítej podle červeného vzoru a zapamatuj si, jak jsi počítal/a s těmito mírami.
 • strana 28 / slovní úloha 18 (nakresli si jednotlivé známky, vymysli příklady k otázkám, vypočítej je).
 • cvičení 19: napiš do sešitu:
a) 1. řádek: 3krát více než to číslo nahoře
b) 2. řádek: 4krát více než to číslo nahoře
c) 3. řádek: 6krát více než to číslo nahoře.
 • cvičení 23 a 24 jen pro matematické borce.
 • strana 29: cvičení 26 a 27: nejprve zopakuj
  • jedna polovina =    :2
  • jedna třetina =       :3
  • jedna čtvrtina =     :4
  • jedna šestina =      :6
 • pak zapiš příklady a vypočítej.
 • cvičení 28 zopakuj: krát méně = dělení, pak doplň do sešitu chybějící čísla.
 • vypracuj slovní úlohy: 29, 31 a 32. Matematičtí borci mohou i úlohu 30 a 34.
 • strana 30 / cvičení 35:
  • 10krát více = násobení (.)
  • o 10 více = sčítání (+)
 • cvičení 36 je pro borce.
 • slovní úlohu 37 vypracujte všichni.
 • slovní úloha 39: (nejprve zjisti počty nohou u jednotlivých zvířat, pak vypočítej zadané počty nohou).
 • strana 30 / cvičení 40 (zorientujte se v tabulce, která funguje stejně jako tabulka násobků, kterou znáte), potom ji vyplňte, můžete do knížky tužkou a ofoťte a nalepte do sešitu. Stejně tak 2 modré sloupce vedle.
 • strana 35 / 8: odčítání dvoumístných čísel (použijte rozklad ze strany 35 / cvičení 7).
Obor do 1000
 • str. 67 / cvičení 31 dočítej, sleduj na měřítku.
 • Strana 72:
  • sčítání a odčítání s přechodem přes 10 (postupujte podle vzoru na straně 72 cvičení 54 (a) s měřítkem, b) bez měřítka: s rozklady). Vzor: 170+40 = 170+ 30 = 200+10 = 210.
  • Důležité je ROZKLÁDAT tak, že nejprve dopočítáváte do celých stovek a pak přičtete zbytek přičítaného čísla.
  • Zapisujte si rozklady do "zobáčků" pod číslo, které rozkládáte. Ukazujte si, co děláte, i na měřítku.
 • cvičení 55 nejprve vypočítejte a pak zjistíte, že při počítání do tisíce se postupuje stejně jako do 100, jen používáme vyšší řády (tedy stovkové). Cvičení 57 a 58 je pro odvážné borce ( ! nezapomeňte přičítat i jednotky).
 • slovní úlohy: 59 a 60 (nezapomeňte připisovat kg (kilogramy)), u cvičení 60 si nakreslete stovky a desítky, pak napište příklad a odpověď.
 • cvičení 61 a 62, 63 a 64: vypočítejte, nejprve ukazujte na měřítku, pak si nakreslete stovky do obdélníčků, desítky do čtverečků, jednotky do koleček.
 • strana 73 / cvičení 66 doplňte tabulku do knížky, ofoťte a nalepte do sešitu (kdo má tiskárnu, ostatní jen pošlete fotku mailem).
 • cvičení 65: doplňte tabulku, napište do sešitu, bez rámečků, na řádky pod sebe.

2. 4. 2020

Milí třeťáci, posílám Seznámení s vyjmenovanými slovy po V, a též s jejich výjimkami. Pozorně si pročtěte, vysvětlete význam pomocí obrázků a vyjmenovaná slova se naučte zpaměti. Následně pošlu cvičení. Určitě se tímto tématem budeme zabývat nejméně 14 dní, jelikož tato skupina patří mezi vyjmenovaná slova obtížnější. Zdravím M. Protivová

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S (nová látka) 
Žlutá učebnice strana 36 nahoře.
Nejprve si slova vysvětlete (viz web), pak se je naučte zpaměti, dále je procvičujte jednak na stránkách Didakta (viz minulá příloha s heslem) a též ve Žluté učebnici strana 36 celá, strana 37/1.
Pak si pozorně projděte tabulku, ve které máte slova, která se podobně vyslovují, ale liší se jejich význam podle tvrdého nebo měkkého i/y.
 • strana 37/3 doplňte cvičení, 37/2 utvořte krátké věty,
 • strana 38/2 doplňte i/y v obrázku, pod ním na linky zapište podstatná jména (názvy osob, zvířat a věcí, ten, ta, to),
 • strana 38/3 doplňte, 39/1 doplňte pod obrázky jméno živočicha, vybarvěte si ho (podle encyklopedie nebo internetu), vymyslete a napište jednu krátkou větu o každém,
 • 39/3 doplňte (nejen i/y, ale i š/ž, ď/ť, z/s, v/f, š/ž). Pomozte si množným číslem nebo jiným tvarem slova. Například: Maruška hodně Marušek, nebuď nebudu a podobně,
 • 39/2 je úkol zábavný a luštitelský, dejte pozor, aby vyplněná slova měla správné I/Y,
 • strana 40/1 vyškrtávejte slova v obrázku podle zadání (4 směry nahoru, dolů, doprava, doleva), pak je zapište vedle na volné linky,
 • 40/2 přečtěte větu a zakroužkujte v závorce slovo, které se do věty hodí.
Poznámka: novou látku střídejte s procvičováním, měla by zabrat zhruba 2 týdny. Kdo máte možnost, můžete mi poslat fotky vybraných prací (pouze jako přílohy do mailu, ne do mobilu).
Moc na Vás myslím, děkuji všem rodičům za spolupráci, můžete mi napsat do mailu, jak Vám to jde, jestli někdo nestíhá, nebo naopak má zadané práce málo. Pořád mějte na paměti, že je třeba pracovat průběžně a věcem rozumět, ne se něco učit jen nazpaměť mechanicky. Pokud někdo potřebuje více času, než dávám, napište mi to. Děkuji a přeji pevné nervy a zdraví. Vaše M. Protivová.
 
Procvičování probraného učiva ještě z ledna a února
 • Žlutá učebnice: 33/4
 • 34/6 spojte obrázek podle zadání, doplňte i/y a celá slova opište do sloupečku na řádky.
 • 35/8 doplňte i/y a vybarvěte podle zadání.
 • 34/7 protikladná slova: jsou slova opačného významu například: lehký těžký, malý velký, ...
Všechna již probraná vyjmenovaná slova opakujte i v Zelené učebnici, například strana 82/5, 83/4, 84/4, 87/4. Dále pak na zaslaném webu Didakta, ve složkách Vyjmenovaná slova a Slovní druhy. 
U Slovních druhů můžete zatím procvičovat podstatná jména a slovesa (co kdo dělá nebo co se s ním děje). Zasílám i pomocnou báseň ke slovním druhům (lze se naučit vždy verš k probíranému slovnímu druhu nebo rovnou celou báseň nazpaměť, bude se hodit do další probírané látky). Toť opakování zhruba na 14 dní. Z Webu opakujte probrané samozřejmě stále průběžně. Děkuji.


Matematika

Úkoly jsou ve 2 částech počítání v oboru 0100 a druhá část v oboru 01000. Termín vyhotovení je 3. 4., prosím dle možností zašlete nějaké vypracované fotky úkolů. Doporučuji dělat vždy část z oboru 0100 a část z oboru 01000, tedy souběžně se střídáním třeba po dnech. Mezi touto prací mohou děti procvičovat daný jev na zaslaném webu, je tam i kontrola, mohou procvičovat samy.
OBOR 0100
 • stále platí Opakování násobení a dělení 210 zpaměti (nejen řady, ale i příklady), pamětné počítání v 020 ( + i -).
 • nově: (vše do červeného sešitu)
 • slovní úlohy str. 24/5962 (59 je úloha vzorová, 60, 61, 62 udělejte podle ní)
 • dočítání: str. 24/cv.63 (nejprve vynásob, pak dopočítej, kolik chybí do ... například: 5 .4 = 20, 20 + kolik =30
 • krát více, krát méně: tabulka 26/2 a úloha 26/3 (pamatuj! krát více je násobení, krát méně je dělení)
 • po: znamená násobit (zopakujte pomocí úlohy 4/ strana 26)
 • počítej podle vzoru: str.24/cv. 5
  • 4.8=32
  • 8.4=32
  • 32:8=4
  • 32:4=8
 • násobení 1 a 0: zopakuj, pamatuj, že když něco vynásobíme nulou, rovná se to vždycky NIC, tedy NULA; když něco vynásobíme 1, vyjde vždycky TO SAMÉ (například: 1 člověk = pořád 1 člověk, 1 pes = 1 pes ), 1.8=8, 1.6=6, 5.1=5 atd.
 • opakuj a procvičuj násobení a dělení: str.28/17, 22, str. 29/ 33, (pro rychlíky cv. 25)
 • násobení a sčítání: str.28/cv. 20
 • sčítání a odčítání: str.30/cv. 38
 • strana 34: cvičení 4 a slovní úloha 5 (použijte ROZKLAD ze cvičení 2)
 • strana 35: cvičení 9 a slovní úloha 10 (použijte ROZKLAD ze cvičení 7).
OBOR 01000
 • přičítej jednotky: str. 67/cv. 25, slovní úlohy  26 a 27
 • 29 a 32: čísla pište podle zadání do sešitů
 • sčítej a odčítej jednotky: str. 66/cv.18 (pročtěte si postup, v případě potřeby používejte desítková počítadla, pokud máte, pokud ne, je možné se stavit ve škole denně mezi 8.0010.00 hod., raději ověřte telefonicky), prosím, abyste s pomocí rodičů vyrobili číselnou osu 01000 na papír, v jakémkoli měřítku, pro lepší a přesnější orientaci dětí, pak vypracujte ze strany 66/cv.19 a slovní úlohu 21 a 23, rychlíci mohou i cv. 20 a 22
 • odčítej jednotky: 68/33, úloha vzorová, prostuduj ji, pak vypracuj cvičení 34 a slovní úlohy 35, 37, rychlíci mohou cvičení 36 a 38
 • odčítej a zapisuj: 68/ cvičení 39, můžeš použít číselnou osu  01000
 • ukazuj na číselných osách: strana 70/cvičení 40, slovní úlohy 42 a 46 (cvičení pro rychlíky: 70/ 43 slovní úloha)
 • tužkou do knihy: str. 70/ cvičení 44, do sešitu cvičení 45 sčítej a odčítej 
 • strana 71/47 vzorová úloha prostuduj, ukazuj si na ose, pak spočítej 48 a 49, rychlíci slovní úlohy: 50 a 51 
 • porovnávej čísla: strana 71/cvičení 52 (opiš a doplň znaménka), 71/53 slovní úloha pro odvážné dobrovolníky.
Matematika pro žáky s SPU

Srdečně zdravím, posílám procvičování matematiky z mladších ročníků, můžete zábavnou formou procvičovat počítání do 20. Doporučuji z 1. ročníku 2. pololetí a z 2. ročníku celé postupně. Kromě toho procvičujte obor do 20 těmi postupy, které jsem Vám ukazovala ještě ve škole osobně.
Dále dnes posílám všem matematiku, která má 2 části, jednak obor do 100 a pak obor do 1000. Vybírejte z toho oboru do tisíce cvičení, u kterých má již vytvořený základ, to znamená cvičení k orientaci v desítkách, které tvoří 1000 a pak z oboru do 100 hlavně násobení a dělení. Pracujte pravidelně na opakování násobilky, řady i příklady zpaměti. Moc pozdravuji a přeji hodně síly a zdraví. M. Protivová.


Prvouka

«E-learning
«Aktuálně