Projekt Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří (1. část)

Jak už někteří víte, naše škola se zapojila do projektu Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří. Tento projekt předložilo město Litoměřice. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kromě verneřické školy na projektu spolupracuje dalších třináct škol (z Ústí nad Labem, Litoměřic, České Lípy, Úštěka, Velemína, Ploskovic, Loun, Lovosic, Dubé, Třebenic a Kostomlat pod Milešovkou).

Jak dlouho bude projekt trvat? Od ledna 2007 do června 2008.

V čem tkví podstata projektu? Stručně. Žáci vyhledávají staré fotografie Verneřic a okolí (doma, u příbuzných, u sběratelů, v archivu). Na těchto fotografiích může být zobrazena architektura (domy a ulice), krajina, řemesla, móda, doprava, sport, lidové slavnosti, trávení volného času, ... Dalším krokem pak je vyhledávání těchto míst dnes a pořízení „stejné“ fotografie (ze stejného pohledu – úhlu, ve stejnou denní dobu). Obě fotografie, tedy stará i nová, se naskenují a upraví v digitálním programu tak, aby se prolínaly. Kromě práce s těmito grafickými materiály budou žáci shromažďovat i informace o objektech na fotografiích tak, aby o nich mohli napsat krátký text, ve kterém se pokusí vysvětlit, k jakým změnám došlo.

Co bude s výsledky práce žáků? Využití výsledného materiálu bude několikeré. Promítání získaného materiálu v prostorách školy v rámci např. Dne otevřených dveří, výstavy za účasti rodičů, pamětníků, spolužáků, zástupců samosprávy, sponzorů, médií apod. Společná výstava a setkání škol, vernisáž a prezentace žáků. Kniha hledání ztraceného ráje, pohlednice a internetové stránky.

Postup a časové rozvržení
1. Získávání historických snímků (duben – květen 2007)
Zdroje: a) rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní  b) amatérští a profesionální sběratelé c) archivy a muzea
Žáci osloví své příbuzné, ostatní instituce mohou oslovit učitelé. Každá fotografie, která je mladší 70 let, podléhá autorskému právu. Se sběratelem nebo fotografem je třeba sepsat smlouvu o využití autorského díla – sbírky anebo je alespoň informovat o všech využitích sbírky.
2. Digitalizace starých fotografií
Práce se skenerem a grafickým programem. Skenování s minimálním rozlišením 600 DPI.
3. Témata fotodvojic
Výčet, který lze rozšířit: volná krajina, pohledy na obce, zaniklé obce, doprava, bydlení, práce, nakupování, lidová shromáždění, pomníky, volný čas, sport, móda, detaily a bohatost architektury, …
4. Vyhledávání stejných míst v terénu (červen – říjen)
Vytištění všech fotografií, se kterými se bude dále pracovat, černobíle ve formátu A4 a založení do průhledných desek. Vyhledávaní míst na fotografiích. Hledání přesného úhlu, úvahy o denní době, kdy byly fotografie pořízeny. Fotografování.
5. Příprava textů a popisků
Úvodní text o místě, kde žáci žijí: představení místa, jak žáci vnímají své okolí, zda jsou spokojeni s jeho stavem, či nikoliv, idea, seznámení s tématy (3-4) a realizačním týmem. Doplnění stručných informací k fotografiím. Zdroje: pamětníci, odborníci, obecní kronika .
6. Příprava fotodvojic
Příprava prolínaček pomocí programu Zoner Photo Studio 9. Vyvážení fotografií, oříznutí, prolínání. Všechny dvojice se pak uploadují na internet.
7. Prezentace projektu

Do jakých předmětů projekt zasahuje? Projekt se prolíná s více předměty – dějepis, zeměpis, biologie, český jazyk, společenskovědní seminář, občanská výchova, informatika, německý jazyk, praktické činnosti, výtvarná výchova. Využije se i měsíčního e-learningového kurzu (vzdělávacího kurzu na internetu), který je určen pro zpracovatele projektu.

Kteří žáci se budou projektu účastnit? Většina práce by se měla realizovat v rámci školního vyučování. V projektu by průběžně mělo být zapojeno alespoň 30 žáků (zejména nynější 8. třída, ale největší část práce asi odvedou zájmové skupinky z této i z jiných tříd druhého stupně).

Jaký to bude mít přínos pro žáky, kteří se do projektu zapojí? Více se seznámí s historií místa, kde žijí. Posoudí, jak se změnila tvář krajiny. Naučí se lépe spolupracovat ve skupině a lépe komunikovat s lidmi (se sběrateli, kronikáři, archiváři). Naučí se pracovat s moderními technologiemi (skener, digitální fotoaparát, grafické programy). Budou představovat výsledky své práce na veřejnosti. 

Co udělat pokud vás tento projekt zaujal? Chcete se více zajímat o historii Verneřic a okolí? Máte doma nějaké zajímavé historické fotografie? Chcete pracovat s moderními technologiemi? Chcete se zapojit do práce na projektu? Potom oslovte školního koordinátora nebo jiného učitele na druhém stupni ZŠ. Sledujte také nástěnku na chodbě a tyto internetové stránky, kde budou další informace.

Chcete-li se podívat na to, jak obdobný projekt zpracovaly jiné školy, navštivte tyto stránky: www.krajinazaskolou.cz (vstupte jako host a vyhledejte si nějaký projekt).

Mgr. Jiří Benda, školní koordinátor projektu